Zajímavosti o Itálii a Italech:

Do Itálie si určitě vezměte GPS navigaci a před odjezdem z ČR si ji aktualizujte. Je to velmi důležité!

Další tip se ukáže za: 8 sekund
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_2
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_1
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_4
Vse_o_Italii_horni_banner_1360x337_3
previous arrow
next arrow

Italština

Italština - číslovky základní

1 uno, una /úno, úna/
2 due
3 tre
4 quattro /kua'tro/
5 cinque /činkue/
6 sei /sej/
7 sette
8 otto
9 nove /nóve/
10 dieci /djéči/
11 undici /undyči/
12 dodici /dódyči/
13 tredici /trédyči/
14 quattordici /kua'tordyči/
15 quindici /kuindyči/
16 sedici /sédyči/
17 diciassette /dyčasse'te/
18 diciotto /dyčo'to/
19 diciannove /dyčannóve/
20 venti /venty/
21 ventuno
22 ventidue
23 ventitre
24 ventiquattro
25 venticinque
26 ventisei
27 ventisette
28 ventotto
29 ventinove
30 trenta
31 trentuno
32 trentadue
33 trentatre
38 trentotto
40 quaranta
50 cinquanta
60 sessanta
70 settanta
80 ottanta
90 novanta
100 cento /čento/

Tagy: základní číslovky, čísla italsky, jak se řeknou italsky čísla